دوره های تخصصی

Coming Soon

شرکت دانش یاران رایان در مرحله مذاکره با آموزشگاه های معتبر اروپایی جهت برگزاری دوره های آموزش تخصصی آرایشگری و آشپزی می باشد.

کلیه دوره های مورد نظر دارای مدرک معتبر اروپایی خواهد بود و افراد بعد از شرکت در آن می توانند در زمینه های مورد نظر فعالیت نوین و حرفه ای تری داشته باشند.